Onze visie is verwoord met – wat wij noemen – de 5 P’s

Wij willen leven in Gods tegenwoordigheid.
Dat omvat een relatie met de Levende God,
Schepper van hemel en aarde. In Gods
tegenwoordigheid is lofprijs en aanbidding.
En ons doel is om – in lijn met de
Grote Opdracht – mensen in zijn
tegenwoordigheid te brengen.

Gods Woord is de Waarheid.
Het brengt redding, wijsheid,
allerlei materiële en geestelijke
zegen en wordt geopenbaard
onder de regie van
de Heilige Geest.
Wij willen daar in mee vloeien.
Zo kunnen wij Gods Woord
gezalfd doorgeven, hetzij in prediking,
profetie of Bijbeltraining,
persoonlijk getuigenis.

Het Koninkrijk van God
bestaat niet in woorden,
maar in kracht. Jezus
heeft gezegd: “U zal kracht
ontvangen wanneer de
Heilige Geest over u komt”.

We zijn er voor mensen.
God houdt van mensen
en wij houden van mensen.

‘Want alzo lief heeft
God de wereld gehad,
dat Hij zijn enig geboren
Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder die in Hem
gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven hebben.’

Wij gaan voor groei en discipelschapstraining wat leidt tot Gemeenten stichten.

Dit betekent dat wij mensen trainen tot discipelschap en de boodschap van het evangelie toevertrouwen aan vertrouwde mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Daarbij wandelen wij in het tempo wat God ons laat zien en strekken ons uit naar Zijn werken.

Nieuwe gemeenten duiden wij als campussen, die geleid worden door een ‘Apostolisch Team’. Het Apostolisch Team wordt door apostel Holder samengesteld, staat onder leiding van apostel Holder en zijn vrouw, pastor Irma en heeft een missionaire en pastorale opdracht. De opdracht voor het Apostolisch Team is concreet om een grote zegen te zijn voor de stad door Gods kracht te openbaren.

Vind hier een locatie bij jou in de buurt